Notification No. 05 of 2018 – Promotion of Assistant Commissioners of Income Tax to the grade of Deputy Commissioners of Income Tax – reg.

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

* * * * *

New Delhi, the 30th March, 2018
9 Chaitra 1940 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 05 (F. No. A-23012/2/2018-Ad.VI): The following Assistant Commissioners of Income Tax (Junior Scale) are, hereby, appointed to officiate as Deputy Commissioner of Income Tax (Senior Time Scale) in the Pay Scale of Rs. 15,600-39,100/- (Plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in Pay Band-3) (pre-revised) with effect from 01.04.2018 or the date of assumption of charge, whichever is later: –

 

S. No

Name of the officer
(S/Shri/Ms./Smt.)
Civil Code
1 Kalyan Kumar Das 12597
2 Sanjay Jha 12598
3 Akhouri Pranay Kumar 12600
4 Sukumar Sarkar 12601
5 Shobha R. Guddad 12602
6 Gowthami Manivasaram 12603
7 S. Tamilvanan 12604
8 Arvind Kumar Trivedi 12605
9 P. Sivaji 12606
10 Sunil Parshuram Shinde 12608
11 Yashwant Narayan Tandale 12609
12 Rajesh Homa Pardeshi 12610
13 Dayananda Malharui Mislakar 12611
14 Jogendra Singh 12612
15 Khubchand T Pandya 12613
16 Sanjeev H Bhagat 12614
17 Devinder Pal Singh 12615
18 M. Joychandra Singh 12618
19 Selvi Arumugam 12619
20 T. Piraimathy 12620
21 V. Gajendran 12621
22 Atul Kumar Ramdas Gokhe 12622
23 Anita Rinesh 12623
24 Arjun Lal Meena 12624
25 Amba Lal Nayak 12625
26 C.S. Bairwa 12626
27 R.K. Doi 12627
28 Srinivas P 12628
29 Venkateshwarlu N 12635
30 Natho Oram 12636
31 Chandra Nath Das 12637
32 R. vigneswaran 12638
33 G. Usha Rani 12643
34 Aswathy V 13001
35 Sonia Mahajan 13002
36 Smriti Tripathi 13003
37 Harendra Kumar Verma 13504
38 Rishi Kumar 13004
39 Richa Jaiswal 13005
40 Abdhesh Kumar Jha 13506
41 Preeth Ganapathy 13006
42 Viji Seshadri 13507
43 Savant Swapnil Rajaram 13007
44 Kakne Uday Kishanrao 13508
45 Ajay Kumar Singh 13509
46 Ankur Goya! 13009
47 Ashok Prasad Jakhanwal 13510
48 Paresh Ganesh Deshpande 13511
49 Manicka Raj P 13011
50 Keshav Choudhary 13012
51 M R Rath 13513
52 Barjinder Singh 13013
53 Deshpande Naha Deepak 13014
54 G D Sharma 13515
55 Kumar Abhinav 13015
56 Sanjay Jain 13516
57 Nidhi Khera 13016
58 Surendra Kumar Agal 13517
59 Umesh Sinha 13518
60 Akash Jain 13018
61 Jatin 13019
62 Mahesh Parwani 13520
63 Ankit Verma 13020
64 shyamkant Singhal 13521
65 Vineet Kumar 13021
66 Rajendra B Patil 13522
67 Ajay Kumar Shukla 13022
68 Vani Ravi Shankar 13523
69 Chandra Mohan Singh 13023
70 Manek Shah Kapoor 13524
71 Sawni Dikshit 13024
72 manoj Aggarwal 13525
73 Amrita Singh Ahuja 13025
74 Munshi Ram 13526
75 Ashish Kumar Dabas 13026
76 Neerja Sharma 13527
77 Attaluri Alankrutha 13027
78 Manish Tewari 13528
79 V. Swarnalatha 13529
80 Ved Prakash 13029
81 S Ambika 13530
82 Alkesh Uttam 13030
83 Mangapthy Vivekanandan 13531
84 Abhishek Ratkal 13031
85 S. Subramanian 13532
86 S.B. Chakraborthy 13533
87 Sheetal Sarin 13033
88 V. Parithivel 13534
89 Pugalia Chandan Rajendra 13034
90 U.N.Dilip 13535
91 Waghe Prasadrao Annasaheb 13035
92 S. Aruna 13536
93 Neethu S.Thottammariyil 13036
94 N. Prasanna 13537
95 Mohit Kumar Nigam 13037
96 Rahul Padha 13538
97 Sujata Verma 13038
98 Jai Singh Rao 13539
99 Umme Fardina Adil 13039
100 Giriraj Krishna Sharma 13540
101 Abhishek Kumar Singh 13040
102 Girish Parihar 13541
103 Vikas Choudhary 13041
104 Anisha Ghei 13542
105 Srikanth Reddy Y 13042
106 Vimpal Tewary 13543
107 B. Sashi Kanth 13043
108 Sitesh Verma 13544
109 Mayuri 13044
110 Chandan Datta 13545
111 Tanay Sharma 13045
112 Monalisa Pal Mukherjee 13546
113 Nishi Chaudhary 13046
114 Vaibhav Madhavrao Dhere 13047
115 G. Sreenivasulu 13548
116 Shefali Singh 13048
117 S.M.V.V. Sarma 13549
118 Satyakam Dutta 13049
119 Birendra Kumar 13550
120 Pavitra Kumar 13050
121 Saujanya Ranjan 13051
122 Suresh Kumar S 13052
123 Amit Kumar Singh 13053
124 Manoj Tiwari 13554
125 R M Brindha 13054
126 K.Vidya 13555
127 Tarun Kumar 13055
128 Anurag Tripathi 13056
129 Balasubramanian Annanthanarayanan 13557
130 Shashank Ojha 13057
131 Gotimukul Santosh Kumar 13559
132 YogendraTukaram Wakare 13059
133 Shaik Shakeer Ahamed 13560
134 Saurabh Gupta 13060
135 Bala Murali Krishna Korrapati 13561
136 Harshita Chouhan 13061
137 C. Dharani Nath V.S. 13562
138 Saket Singh 13062
139 Christabel D’Mello 13563
140 Jyoti Verma 13063
141 Pushpa Hemachand 13564
142 Sumit Ahuja 13064
143 Kalpalatha Rajan 13565
144 Ambika Agrawal 13065
145 N. S. Phanidharan 13566
146 Pande Monica Harshad 13066
147 S. Srinivas Khanna 13567
148 M Sathyanarayana Bhat 13568
149 Ashish Kumar Pandey 13068
150 Abhrangshu Sekhar Bhattacharjee 13569
151 Naveed Trumboo 13069
152 Anne Varghese 13570
153 Sukant Vatsa 13070
154 Ashok Natha Bhalekar 13571
155 Nandini R Nair 13071
156 Kakoli Uttam Ghosh 13573
157 Keshav Murlidhar Dixit 13574
158 Priya Goel 13074
159 Sanjay Aravind Sondur 13575
160 Kailash V. Gautam 13576
161 Rohit Deo Jha 13076
162 Nilam Rajiv Pandey 13577
163 Rajat Singhai 13077
164 Himanshu Kumar 13578
165 Praveen Kamal Srivastav 13078
166 Kumar Rakesh Ranjan 13579
167 Yogeesh Mishra 13079
168 Pratibha Singh 13080
169 Dhiraj Kumar 13081
170 Manoj Kumar V Tripathi 13582
171 Godwin Mark Serrao 13583
172 Bhanu Pratap Singh Tanwar 13083
173 Muralidhar G Nair 13584
174 Nidhi Nair 13084
175 Amanpreet Kaur Walia 13085
176 Suni Mathews 13586
177 Narender Singh 13086
178 Gauri Shanker Singh 13587
179 Saumya Pandey 13087
180 Jitendra A. Raisinghani 13588
181 Rini Handa 13088
182 Suresh Kumar V. Menon 13589
183 Saddik Ahmed 13089
184 Nitin Vishnu Kulkarni 13590
185 Francis Thomas Fernandes 13591
186 Prerana Choudhary 13091
187 Soumendu Sekhar Das 13592
188 Krishna Kumar P 13092
189 Piyush Tripathi 13593
190 Abhishek Kumar 13093
191 S.S.Nema 13594
192 Kaustubh Sandip Giri 13094
193 Mrityunjay Kumar Varma 13595
194 Prabakar Prabhat 13095
195 Nisheeth Yadav 13096
196 Mrityunjay Kunmar Prabhat 13097
197 Ashok Kumar Suthar 13098
198 D.S. Gururaj 13599
199 Ansari Shakeel Ahmed 13099
200 Alok Bhura 13600
201 Sudhakar Verma 13100
202 Sanjay Agarwal 13601
203 Adidam Sridhar 13602
204 Rakh Ganesh Shamaro 13102
205 Manoj Kumar Pati 13603
206 Mehare Yogesh Prabhakarrao 13103
207 Lakshmi Narayan Dash 13604
208 Rajeev Ranjan 13104
209 Susanta Saha 13605
210 Sachin Kumar 13105
211 Manoj Kumar 13106
212 Sanjay Kumar Sahoo 13607
213 Mandeep Panwar 13109
214 Laxmi lyer 13609
215 Ashish Chaurasia 13110
216 Lieder Panicker 13610
217 Shiva Shankar Yadav 13111
218 Prashant Pandurang Barate 13611
219 M. Shanmuga Priya 13112
220 Avinash Baburao Karpe 13612
221 Anurag S Daria 13113
222 Sachin Yashwant Jawale 13613
223 Vipul Chavda 13114
224 Prashant Purushottam Mahajan 13614
225 Jagdish 13115
226 Pawan SadhuramTilwani 13615
227 Amar Pal 13117
228 Yasser Arafat. F.A 13118
229 Suresh Deoram Gaikwad 13618
230 Heera Ram Choudhary 13119
231 Trupti Patel 13619
232 Sudha Yadav 13120
233 K. Usha 13620
234 Vivek Singh 13121
235 Abhishek Deval 13122
236 Sreenivasa Karthik Devara 13123
237 K.Saravanan 13623
238 Raskar Saurabh Suryabhan 13124
239 Solomon.C.P. 13624
240 Sangeetha Ananth 13625
241 V. Ganesh 13626
242 Priyanka Patel 13127
243 V.Veera Raghavan 13627
244 R. Mathangi 13628
245 B. Arun 13129
246 Amit Kumar 13629
247 Meenakshi Singh 13130
248 C.O. Francis 13630
249 Ranjani Parvath Manickam 13131
250 Shruthi.B.L 13132
251 Harpreet Kaur 13632
252 G. Ajay Robin Singh 13133
253 Dr. Surjit Kumar Saha 13633
254 Arun Kumar Meena 13134
255 Ganga Ram Nirwan 13634
256 Vidhi Choudhary 13135
257 Kallol Mistry 13635
258 Madan Mohan Meena 13136
259 Pradip Maitra 13636
260 Bibekananda Madhu 13637
261 Monika Pawar 13138
262 D. Babitha 13638
263 Geetanjali Sagar 13139
264 Bonnie Debbarma 13140
265 V. Sankaranarayanan 13640
266 Sunil Kisan Agawane 13141
267 Suresh Kataria 13142
268 I. Narendar Reddy 13642
269 Harsh Siddharth Gautam 13143
270 B.V. Anil Kumar 13643
271 Yogesh Kumar 13144
272 Suresh Guduri 13644
273 Mamta Singh 13145
274 Kiran K. Chhatrapati 13147
275 R Raghupathy 13647
276 Sunny Kachhwaha 13148
277 Kamble Mina! Mohan 13149
278 P. Venkatesan 13649
279 Smt. G Latchana 13151
280 Ramesh Chand 13651
281 Santosh Kumar 13152
282 Jagdish Prasad Meena 13652
283 Pooja Garbiyal 13153
284 Jagan Lal Meena 13653
285 Ranveer Singh Tanwer 13154
286 Baldev Singh Negi 13654
287 Kunal Haver 13155
288 Kailash Chandra Meena 13655
289 Amuldeep Kaur 13156
290 H.S.Sundeep Kumar 13157
291 Mingur Dorjee 13657
292 Ashwani Kumar Singal 13158
293 Nhicky Loben Lama Sherpa 13658
294 Sanjiv Kumar 13159
295 Visakh. K 13161
296 Shobhna Meena 13162
297 Ratnakar 13662
298 Rubal Singh 13163
299 Nagwe Balasaheb Bapu Rao 13164
300 Baburaya. R 13664
301 K.Themreingam Rainam 13165
302 Ananta Kumar Biswas 13665
303 Dr. Dharm Singh Meena 13166
304 Surendra Kumar Meena 13167
305 Pasale Naganath Bhimarao 13168

2. The inter-se-seniority of the above officers is subject to revision of seniority of Inspectors/ Income Tax Officers, if any, consequent to the implementation of the judgement of dated 27.11.2012 of Hon’ble Supreme Court in N.R. Parmar case and other similar cases pending, if any, in various Courts.

3. Hindi version of this Notification will follow.

(Brij Mohan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 011-23095474

To
The Manager,
Govt. of India Press,
Faridabad, Haryana.

F. No. A-23012/02/2018-Ad.VI

Copy to: –

1. Officers concerned.

2. All Pr. Chief Commissioners of Income Tax/Pr. Director Generals of Income Tax with the request to make necessary arrangement to allow officers to loin duty as DCIT on 04.2018.

3. The Under Secretary [E.I(B)], UPSC, Dholpur House, New Delhi for information.

4. DGIT (HRD), Vasant Kunj, New Delhi.

5. Principal Chief Controller of Accounts, CBDT, New Delhi.

6. Zonal Accounts Officer, CBDT C/o Pr. CCIT concerned.

7. PSs to Hon’ble FM / MoS (Finance).

8. PPSs to Finance Secretary / AS (R) / Chairman, CBDT / Members, CBDT / JS (Admn./DT) / JS (R).

9. Adviser to Hon’ble FM.

10. Hindi Section for Hindi Version.

11. Secretary General, IRS Association/ ITGOA/ Income Tax Employees Federation (ITEF)/All India Income Tax SC/ST Employees Welfare Association.

12. Commissioner of Income Tax (Media & TP) and Official Spokesperson, CBDT, North Block, New Delhi.

13. Data Base Cell, CBDT, New Delhi.

(Brij Mohan)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011-23095474

More Under Income Tax

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search Posts by Date

March 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031